PRIVACY POLICY 
JEEPMANIA.EU

CONTENTS

 1. GENERAL PROVISIONS
 2. THE GROUNDS FOR DATA PROCESSING
 3. THE PURPOSE, BASIS, PERIOD AND SCOPE OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE SHOP
 4. THE RECIPIENTS OF THE DATA IN THE ONLINE SHOP
 5. THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
 6. COOKIES IN THE ONLINE SHOP, EXPLOITATION DATA AND ANALYSTS
 7. FINAL PROVISIONS
 1. GENERAL PROVISIONS
  1. This Internet Shop's privacy policy is for information purposes only, which means that it does not constitute a source of obligations for the Users or Customers of the Internet Shop. The Privacy Policy contains, first of all, rules concerning the processing of personal data by the Administrator in the Internet Shop, including the basis, purposes and scope of personal data processing and the rights of data subjects, as well as information on the use of cookies and analytical tools in the Internet Shop.
  2. The administrator of personal data collected through the Internet Shop is "JEEPMANIA Sp. z o.o.". with its registered office in Wrocław (registered office address and address for delivery: Przedwiośnie 5a Street, 51-211 Wrocław); entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000587297; registration court where the company's documentation is stored: District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Department of the National Court Register; share capital in the amount of PLN 0.0000587297; the registration court where the documentation of the company is stored: the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Economic Department of the National Court Register; the share capital of the company in the amount of PLN 0.0000587297: 5 000,00 PLN; NIP: 8952059878; REGON: 36305477600000; e-mail address: sklep@jeepmania.pl - hereinafter referred to as "Administrator" and being at the same time the Service Provider of the Internet Shop and the Seller.
  3. Personal data in the Internet Shop are processed by the Administrator in accordance with applicable law, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "RODO" or "RODO Regulation". The official text of the RODO Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  4. The use of the Internet Shop, including shopping, is voluntary. Similarly, the provision of personal data by the Customer or the Client using the Online Shop is voluntary, subject to two exceptions: (1) concluding agreements with the Administrator - failure to provide personal data necessary to conclude and perform a Sales Agreement or an agreement for the provision of an Electronic Service with the Administrator in the cases and to the extent indicated on the website of the Online Shop and in the Terms and Conditions of the Online Shop and in this privacy policy results in the impossibility to conclude such an agreement. In such a case, providing personal data is a contractual requirement and if the data subject wishes to conclude a given agreement with the Administrator, he or she is obliged to provide the required data. (2) statutory obligations of the Administrator - providing personal data is a statutory requirement resulting from generally binding legal regulations imposing on the Administrator the obligation to process personal data (e.g. processing data for the purpose of keeping tax or accounting books) and failure to provide such data shall prevent the Administrator from performing such obligations.
  5. The controller shall take particular care to protect the interests of the persons to whom the personal data processed by him/her relate, and in particular shall be responsible for and shall ensure that the data collected by him/her are kept: (1) processed in accordance with the law; (2) collected for designated, lawful purposes and not subject to further processing incompatible with those purposes; (3) substantially correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed; (4) stored in a form allowing identification of the data subjects no longer than necessary to achieve the purpose of the processing and (5) processed in a manner ensuring adequate security of personal data, including protection against unlawful or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage, by means of appropriate technical or organisational measures.
  6. Taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the risk of any violation of the rights or freedoms of natural persons with varying degrees of probability and seriousness of threat, the controller shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure that the processing is carried out in accordance with this Regulation and to demonstrate this. Those measures shall be reviewed and updated as necessary. The controller shall apply technical measures to prevent personal data transmitted electronically from being acquired and modified by unauthorised persons.
  7. All words, expressions and acronyms appearing on this website and beginning with a capital letter (e.g. Seller, Online Shop, Electronic Service) shall be understood in accordance with their definition contained in the Regulations of the Internet Shop available on the websites of the Internet Shop.
 2. THE GROUNDS FOR DATA PROCESSING
  1. The controller shall be entitled to process personal data in cases where - and to the extent to which - at least one of the following conditions is met: (1) the data subject has consented to the processing of his/her personal data for one or more specified purposes; (2) the processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party or for taking action at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract; (3) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation incumbent on the Administrator; or (4) processing is necessary for purposes based on legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party, except where the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject requiring protection of personal data prevail over these interests, in particular where the data subject is a child.
  2.  2.1 of the Privacy Policy. Specific grounds for the processing of personal data of Shop Users and Customers by the Administrator are indicated in the next section of the Privacy Policy - in relation to the given purpose of personal data processing by the Administrator.
 3. THE PURPOSE, BASIS, PERIOD AND SCOPE OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE SHOP
  1. Each time the purpose, basis, period and scope of personal data processed by the Administrator results from the actions taken by a given Customer or Client in the Online Shop. For example, if the Customer decides to make a purchase in the Online Shop and chooses to personally collect the purchased Product instead of a courier service, his/her personal data will be processed in order to perform the concluded Sales Agreement, but will no longer be made available to the carrier carrying out shipments on behalf of the Administrator.
  2. The Administrator may process personal data in the Internet Shop for the following purposes, on the following basis, in the following periods and in the following scope:
   Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
   Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

   Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

   Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

   Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
   Marketing bezpośredni

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

   Adres poczty elektronicznej

   Marketing

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Imię, adres poczty elektronicznej

   Prowadzenie ksiąg rachunkowych

   Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

   Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

   Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku ze świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji wskazanych celów.

   ...
   Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku ze obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji wskazanych celów.

   ...
   Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku ze w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji wskazanych celów.

   ...
   Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji wskazanych celów.

   ...
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A., b) Twisto Polska sp. z o.o., c) Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce, d) Krajowy Integrator Płatności S.A.
   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   •    w przeglądarce Chrome
   •    w przeglądarce Firefox
   •    w przęglądarce Internet Explorer
   •    w przeglądarce Opera
   •    w przeglądarce Safari
   •    w przeglądarce Microsoft Edge
  6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
Product added to wishlist
Product added to compare.